سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حزب جمهوری اسلامى 
تبلیغات 
 
 
تبلیغاتی 
همکاری 
کانون 1 حزب جمهوری اسلامی قرزوین 
مسئول 
 
 
اجرائی  
همکاری 
کمیته انقلاب اسلامى 
عضو 
 
 
عضویت 
همکاری 
جبهه 
مسئول اعزام مبلغ لشکر 27 محمد رسول الله(ص) قم 
 
 
اجرائی  
همکاری 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه شهیدین 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
کانون 1 حزب جمهوری اسلامی قزوین 
مسئول 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مدرسه شهیدین 
آموزش – مسئول حضور و غیاب 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی 
مسئول بانک اطلاعات مشاوران و کارشناسان 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
رادیو معارف 
مدیر طرح و موسس 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی 
مسئول منبع یابی و راهنمایی پژوهشگران 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی 
مشاور علمی مجله گنجینه 
 
 
مشاوره و راهنمائی علمی 
تدریس 
مدرسه حقانى 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
حرم مطهر حضرت معصومه(س ) 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
مدرسه حقانی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مدرسه شهیدین 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
----- 
تدریس 
مدرسه الهادی 
مدرس 
 
 
----- 
همکاری 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
عضو 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مدرسه شهیدین 
محقق 
 
 
تحقیقاتی 
همکاری 
مدرسه شهیدین 
آموزش – مسئول حضور و غیاب 
 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامى 
مسئول بانک اطلاعات مشاوران و کارشناسان 
 
 
اجرائی  
همکاری 
رادیو معارف 
مدیر طرح و از موسسین 
 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامى 
مسئول منبع یابی و راهنمایی پژوهشگران 
 
 
اجرائی  
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامى 
مشاور علمی مجله گنجینه 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامى 
نظارت و ارزیابى 
 
 
علمی ،پژوهشی 
تدریس 
مدرسه شهيدين 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
مدرسه الهادى 
مدرس 
 
 
----